Mesimvrini S.A.

Το νέο «ποινολόγιο» για τους φοροφυγάδες: Πότε μπλοκάρονται καταθέσεις και θυρίδες

Σχεδιάζεται σαρωτικό «σαφάρι» ελέγχων για το 2024

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, συνολικά του περιεχομένου τους, ποινικές διώξεις και λουκέτα έως τρία χρόνια περιλαμβάνει το «ποινολόγιο» της ΑΑΔΕ για τους φοροφυγάδες, όσους αρνούνται τον φορολογικό έλεγχο ή με δόλο ζημιώνουν το Δημόσιο.

Το «στίγμα» για το πώς θα πρέπει να κινηθούν οι έλεγχοι και το 2024 έστειλε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο σύνολο του ελεγκτικού μηχανισμού, κοινοποιώντας -στο πλαίσιο του ήδη εκπονηθέντος επιχειρησιακού σχεδίου δράσης- ειδικό εγχειρίδιο «αναβάθμισης» των διαδικασιών ελέγχου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στον συγκεκριμένο «οδηγό» ελέγχων, εφόσον η φορολογική διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση ΦΠΑ, ΦΚΕ, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών, με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 150.000 ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της φορολογικής διοίκησης, συντάσσεται ειδική έκθεση.

Με βάση αυτή επιβάλλονται ουσιαστικά όλα τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οποία η φορολογική διοίκηση:

  • δεν παραλαμβάνει και δεν χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και
  • δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη και κατ’ ανώτατο μέχρι του διπλάσιου του ποσού για το οποίο διαπιστώνεται ο σκοπός
    μη πληρωμής ή η είσπραξη επιστροφής. Το μη χρηματικό μάλιστα περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες δεσμεύονται στο σύνολό τους.

Αμέσως μετά η πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου κοινοποιείται με αντίγραφο της σχετικής
Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου στον υπόχρεο παραβάτη, αλλά και στη Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών.

Κοινοποίηση των μέτρων

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης κοινοποιείται και στην Τράπεζα της Ελλάδος για περαιτέρω ενέργειες ενημέρωσης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (ΔΑΦΕ) και σε όλες τις φορολογικές αρχές και οι εν λόγω υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να εφαρμόσουν αμέσως τα μέτρα.

Τα ανωτέρω μέτρα αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους, μεταξύ άλλων, μετά την πάροδο πέντε ετών από την έκδοση των οικείων των μέτρων πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής προστίμων, ή με την καταβολή ποσού πάνω από το 70% του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και πρόσθετων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζεται και στο εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ, τα εν λόγω προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα (των παρ.5 και 6 του άρθρου 46 του ΚΦΔ)συνιστούν πρόσθετα διοικητικά μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, τα οποία συνεπάγονται συγκεκριμένες απαγορεύσεις και δεσμεύσεις για τους υπόχρεους παραβάτες και αποσκοπούν στη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση του Δημοσίου μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου βάσει της σχετικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου.

Στο πλαίσιο εξάλλου των γενικότερων κυρώσεων που επιβάλλονται σε όσους δεν τηρούν πιστά τις υποχρεώσεις τους προβλέπεται και η αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης ή ειδική χρηματική κύρωση σε περίπτωση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικού μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης. Ειδικά στην περίπτωση παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ αναστέλλεται:

α) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία αφορά ο έλεγχος, από δύο έως δώδεκα μήνες,

β) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης που ορίζεται με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, από τρεις έως είκοσι τέσσερις μήνες.

Έρευνες και σε πρόσωπα

Η ΑΑΔΕ θέλοντας να στείλει και «σήμα» για το σαρωτικό «σαφάρι» ελέγχων που σχεδιάζει να εξαπολύσει το 2024, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της διακίνησης «μαύρου» χρήματος στην αγορά που ζημιώνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και κατ’ επέκταση και την κοινωνία, στο ειδικό εγχειρίδιό της υπογραμμίζει ότι η φορολογική διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογουμένου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία
γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία και χρησιμοποιώντας
όλες τις μεθόδους που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η βία τιμωρείται αυστηρά

Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της
ΑΑΔΕ ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, με
απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ επιβάλλονται σωρευτικά:

α) ειδικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων και

β) αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαίτιου διάπραξης των ως άνω πράξεων, που ορίζεται με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, από δύο (2) μήνες έως έξι (6) μήνες και από έξι (6) μήνες έως και τρία (3) έτη σε περίπτωση υποτροπής.

Πηγή : naftemporiki.gr