Mesimvrini S.A.

Σε αυξημένη αμυντική ετοιμότητα η Ε.Ε.: Τι αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής

Αναλυτικά τα συμπεράσματα της Συνόδου και οι δεσμεύσεις των 27

Σε μεγεθυνόμενες απειλές και προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρονται τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για την Ασφάλεια και την Άμυνα και υπογραμμίζουν την ανάγκη να ενισχυθεί η συνολική αμυντική ετοιμότητα και να αυξηθούν οι αμυντικές δυνατότητες του μπλοκ. Δεν υπήρξε παρόλα αυτά καμία απόφαση για έκδοση κοινών ευρω-ομολόγων αποκλειστικά για την αμυντική θωράκιση της Ένωσης.

Με βάση τη Διακήρυξη των Βερσαλλιών και τη Στρατηγική Πυξίδα, η κοινότητα δεσμεύεται να μειώσει τις στρατηγικές της εξαρτήσεις και να κλιμακώσει τις δυνατότητές της.

Η ευρωπαϊκή αμυντική τεχνολογική και βιομηχανική βάση θα πρέπει να ενισχυθεί αναλόγως σε ολόκληρη την Ένωση. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΠΕ – ΜΠΕ στις Βρυξέλλες,  η αύξηση της αμυντικής ετοιμότητας και η ενίσχυση της κυριαρχίας της Ένωσης θα απαιτήσουν πρόσθετες προσπάθειες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, για:

  • την εκπλήρωση της κοινής δέσμευσης για ουσιαστική αύξηση των αμυντικών δαπανών και επενδύσεις καλύτερα και ταχύτερα από κοινού
  • τη βελτίωση της πρόσβασης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση.
    Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν όλες τις επιλογές για κινητοποίηση χρηματοδότησης και να υποβάλουν έκθεση έως τον Ιούνιο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλείται να προσαρμόσει την πολιτική της για δανεισμό στην αμυντική βιομηχανία και τον τρέχοντα ορισμό των αγαθών διπλής χρήσης, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρηματοδοτική της ικανότητα,
  • την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη και τις κοινές προμήθειες για την αντιμετώπιση κρίσιμων ελλείψεων δυνατοτήτων της ΕΕ, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς, καθώς και για την πλήρη χρήση των συνεργειών μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών διαδικασιών αμυντικού σχεδιασμού,
  • την ενίσχυση των συνεργατικών/κοινών αμυντικών επενδύσεων, από την έρευνα και την ανάπτυξη στο στάδιο του σχεδιασμού, στην εκβιομηχάνιση και τις κοινές προμήθειες και να βελτιώσει την προβλεψιμότητα, π.χ. μέσω πολυετών σταθερών συμβάσεων,
  • την αύξηση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, της ευελιξίας της και της ικανότητάς της να αναπτύσσει και να παράγει καινοτόμα αμυντικά προϊόντα, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και την εναλλαξιμότητα τους και διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητά τους στα κράτη μέλη,
  • την ενθάρρυνση της περαιτέρω ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αμυντικές αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, και τη μείωση της γραφειοκρατίας,
  • την ενίσχυση της ταχείας απόκρισης και τον έγκαιρο εντοπισμό των σημείων συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού για την αμυντική αγορά και να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας,
  • την υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη συνέχιση των επενδύσεων σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την αντιμετώπιση των υπαρχουσών ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων στην αμυντική βιομηχανία.

Καλούνται το Συμβούλιο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η Επιτροπή να προωθήσουν ταχέως τις εργασίες για την κοινή ανακοίνωση για μια ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική στρατηγική (EDIS). Καλείται επίσης το Συμβούλιο να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες σχετικά με τη συνοδευτική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικής βιομηχανίας (EDIP).

Η εφαρμογή της Στρατηγικής Πυξίδας

Τονίζεται ότι η εφαρμογή της Στρατηγικής Πυξίδας παραμένει βασικό στοιχείο για την αύξηση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης και θα πρέπει να επιταχυνθεί. Η ικανότητα ταχείας ανάπτυξης της ΕΕ, η στρατιωτική κινητικότητα, οι ασκήσεις, η ενίσχυση της διαστημικής ασφάλειας, η αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και υβριδικών απειλών και η αντιμετώπιση της χειραγώγησης και παρέμβασης ξένων πληροφοριών (FIMI) χαρακτηρίζονται διαστάσεις με ιδιαίτερη σημασία από αυτή την άποψη.

Η ισχυρότερη και πιο ικανή Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας θα συμβάλει θετικά στην παγκόσμια και διατλαντική ασφάλεια και είναι συμπληρωματική του ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας για τα μέλη του, κατά τα συμπεράσματα.

Υπογραμμίζεται ότι δεν θίγεται ο ειδικός χαρακτήρας της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών και λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών.

Εντατικοποίηση της βοήθειας προς την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη δεσμεύονται επίσης να επιταχύνουν και θα εντείνουν την παροχή της απαραίτητης στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει όλες τις πρόσφατες πρωτοβουλίες σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης αυτής που ξεκίνησε από την Τσεχία για την επείγουσα προμήθεια πυρομαχικών για την Ουκρανία, η οποία θα επιτρέψει την ταχεία εκπλήρωση της δέσμευσης της ΕΕ να παράσχει ένα εκατομμύριο βλήματα. Τονίζεται επίσης ότι η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυρομαχικά και πυραύλους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με ταμείο βοήθειας για την Ουκρανία, το οποίο διασφαλίζει τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Ειρήνης. Καλεί δε το Συμβούλιο να εργαστεί για την 8η δέσμη στήριξης για την Ουκρανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης. Χαιρετίζει επίσης την αυξημένη ικανότητα της Αποστολής Στρατιωτικής Βοήθειας της ΕΕ (EUMAM).

Οι κυρώσεις και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας

Οι 27 εξέτασαν την πρόοδο σχετικά με τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση των κερδών που προέρχονται από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας προς όφελος της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρηματοδότησης στρατιωτικής υποστήριξης. Καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει τις εργασίες σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις του Ύπατου Εκπροσώπου και της Επιτροπής.

Η στρατιωτική υποστήριξη και οι δεσμεύσεις της ΕΕ για την ασφάλεια θα παρέχονται με πλήρη σεβασμό της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την έγκριση της 13ης δέσμης κυρώσεων. Ζητεί περαιτέρω βήματα για να αποδυναμωθεί η ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον επιθετικό της πόλεμο, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των κυρώσεων. Η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων είναι απαραίτητη.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών, να ενισχύσουν τη δράση της ΕΕ και των κρατών μελών με τρίτες χώρες και να κλείσουν όλα τα κενά τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης.

Στο στόχαστρο Λευκορωσία, Ιράν, Βόρεια Κορέα

Αυτό περιλαμβάνει την αποτροπή της παράκαμψης των κυρώσεων μέσω τρίτων χωρών και τη διασφάλιση της επιβολής τους, επίσης όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρειών της ΕΕ στο εξωτερικό. Η πρόσβαση της Ρωσίας σε ευαίσθητα αντικείμενα και τεχνολογίες που σχετίζονται με το πεδίο μάχης πρέπει να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μεταξύ άλλων με τη στόχευση οντοτήτων σε τρίτες χώρες που επιτρέπουν αυτήν την παράκαμψη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να προετοιμάσουν περαιτέρω κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, της Βόρειας Κορέας και του Ιράν.

Οι ηγέτες καλούν τα τρίτα μέρη να σταματήσουν αμέσως να παρέχουν υλική υποστήριξη στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ανησυχεί για τις αναφορές ότι το Ιράν μπορεί να μεταφέρει βαλλιστικούς πυραύλους και σχετική τεχνολογία στη Ρωσία για χρήση κατά της Ουκρανίας αφού προμήθευσε το ρωσικό καθεστώς με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), τα οποία χρησιμοποιούνται σε ανελέητες επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία. Εάν το Ιράν το έκανε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιδράσει γρήγορα και σε συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους, μεταξύ άλλων με νέα και σημαντικά περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν.

Στήριξη σε Μολδαβία και Γεωργία

Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη στη Δημοκρατία της Μολδαβίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ως συνέπεια της επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και να ενισχύει την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας απέναντι στις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες της Ρωσίας . Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τις διμερείς δεσμεύσεις των κρατών μελών να υποστηρίξουν την αποστολή εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) στη Μολδαβία προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του τομέα της ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τη Γεωργία στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ως συνέπεια των ενεργειών της Ρωσίας να υπονομεύσει την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας καθώς καθώς και στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Πηγή : naftemporiki.gr