Mesimvrini S.A.

Ευρω-τελεσίγραφα προς την Ελλάδα .

Ε.Ε.: Προδικαστικές διαδικασίες για 5 παραβάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε χθες προδικαστικές διαδικασίες εναντίον της Ελλάδας για πέντε παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των ασφαλειών, των προσωπικών δεδομένων και της μετανάστευσης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στέλνει στο αρχείο -λόγω συμμόρφωσης της χώρας- τις διαδικασίες για παραβάσεις σε δύο τομείς σχετικά με τη φορολογία και την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

  • Ποιότητα αέρα: Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις κοινοτικές απαιτήσεις σχετικά με τον καθαρό αέρα και να λάβει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, η κοινοτική οδηγία 2008/50/ΕΚ καθορίζει οριακές τιμές για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του αζώτου (NO2). Σε περίπτωση υπέρβασης των εν λόγω οριακών τιμών, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίσουν ότι θα εφαρμόζονται σχέδια για την ποιότητα του αέρα τα οποία θα προβλέπουν κατάλληλα μέτρα που θα θέτουν τέρμα στις υπερβάσεις το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με την Κομισιόν, από το 2010 τα επίπεδα του διοξειδίου του αζώτου στην Αθήνα υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που καθορίζονται στην οδηγία. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν εξασφάλισε τη συμμόρφωσή της με την ετήσια οριακή τιμή για το NO2 στην Αθήνα για την περίοδο 2010-2014, ούτε κατάρτισε σχέδιο για την ποιότητα του αέρα. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν δημιούργησε επίσης κατάλληλα σημεία δειγματοληψίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τέλος, η χώρα μας δεν υπέβαλε πλήρη έκθεση για την ποιότητα του αέρα.
  • Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή ενεργοποίησε το πρώτο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων 12 κρατών-μελών, ζητώντας την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Η οδηγία 2012/27/ΕΚ θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ε.Ε., με σκοπό να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 20% έως το 2020 και να δρομολογηθούν περαιτέρω βελτιώσεις στον εν λόγω τομέα και μετά το συγκεκριμένο έτος.
  • Ασφάλιση αυτοκινήτων: Η Επιτροπή αποφάσισε να ενεργοποιήσει την προδικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας στέλνοντας προειδοποιητική επιστολή με την οποία αμφισβητεί τη διάταξη του ελληνικού νόμου για την ασφάλιση αυτοκινήτων. Όπως επισημαίνει, μετά τη διενέργεια αξιολόγησης, εκτιμά ότι οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις καθιστούν δυνατή την άρνηση της αποζημίωσης προσώπων τα οποία είναι ασφαλισμένοι, νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου που έχει στην κατοχή του το όχημα ή σύζυγοι των κατόχων ασφαλιστήριων συμβολαίων και των συγγενών τους. Η σχετική διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας -η οποία δεν επιτρέπει, σε περίπτωση ατυχήματος, ιδιοκτήτης οχήματος να λάβει αποζημίωση, ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο οδηγός- αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο (οδηγία 2009/103/ΕΚ) σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης.
  • Προστασία δεδομένων: Η Κομισιόν κάλεσε την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλα πέντε κράτη-μέλη, να μεταφέρουν εντός δύο μηνών στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει την οδηγία 2016/680 στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 6 Μαΐου 2018. Η εν λόγω οδηγία προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών στην προστασία των δεδομένων, όταν οι αρχές επιβολής της ποινικής νομοθεσίας χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του νόμου. Οι κοινοτικοί κανόνες εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων, των μαρτύρων και των υπόπτων αξιόποινων πράξεων προστατεύονται δεόντως. Η θέσπιση παρόμοιων προτύπων προστασίας των δεδομένων διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
  • Μετανάστευση: Η Επιτροπή ενεργοποίησε το δεύτερο και τελευταίο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου, επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα με τα οποία μεταφέρεται πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο η οδηγία σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και κινητικότητας εντός της Ε.Ε. υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (οδηγία 2016/801). Τα κράτη-μέλη όφειλαν να είχαν ευθυγραμμιστεί έως τις 23 Μαΐου 2018.

Περάτωση διαδικασίας

Η Κομισιόν εξέφρασε χθες την ικανοποίησή της για τη συμμόρφωση της Ελλάδας σε δύο περιπτώσεις, που αφορούσαν θέματα φορολογίας και την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, ενώ ανακοίνωσε ότι τις στέλνει στο αρχείο. Στην πρώτη περίπτωση η Ελλάδα μετέφερε στο εθνικό δίκαιο τα μέτρα σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών των κρατών-μελών σε πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη δεύτερη περίπτωση περατώθηκε επίσης η διαδικασία, γιατί η χώρα μας μετέφερε τελικά στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2014/104/ΕΕ σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Πηγή  :  naftemporiki.gr